Powrót na główną stronę Forum. Ogrodniczo Działkowe Forum.
Najlepsi polscy Fachowcy. Bazy wiedzy praktycznej. Porady.
  

Strefa czasowa: UTC + 1Utwórz nowy wątek Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3 ] 
Przeszukiwarka poniższego WĄTKU:
Autor Wiadomość
maciejb
 Tytuł: Zabieg opryskiwania-podstawowe informacje - EDU
PostNapisane: 5 lut 2009, o 23:10 
Offline
50p
50p
Postów: 76
Skąd: Poznań
Umiescilem tu trochę materiałów ,które mam obecnie na studiach,mam nadzieję,że będą przydatne


Określanie parametrów technicznych zabiegu opryskiwania

Wzory niezbędne do obliczeń:

1. Określanie zaplanowanego wydatkowania cieczy w dm3 na 1 ha (Q)


q x 600 x n
Q = ___________________
V x s

q ? wydatek cieczy z jednego rozpylacza w dm3 w ciągu 1 minuty
V ? prędkość robocza opryskiwacza w km/h
s ? szerokość robocza opryskiwacza w metrach
n ? liczba rozpylaczy na belce polowej

2. Obliczanie prędkości poruszania opryskiwacza w km/h (V)


q x 600 x n
V = ___________________
Q x s


360
V = ________
t

t ? czas [s] przejazdu odcinaka drogi o długości 100 m

3. Obliczanie częstotliwości stawiania kroków na 1 minutę (B)

V x 500
B = ________
l

l ? długość odcinka drogi obejmująca 30 kroków

4. Obliczanie wydatku cieczy z 1 rozpylacza (q)

Q x V x s
q = ___________________
600 x n

Przykład
kalibracji i dobierania parametrów zabiegu dla opryskiwacza plecakowego wyposażonego w belkę polową z 4 rozpylaczami, w którym cieczy nadaje się ciśnienie dzięki powietrzu sprężonemu w butli pod dużym ciśnieniem

5.3.Przygotowanie opryskiwacza do pracy
W trakcie przygotowania opryskiwacza do pracy należy sprawdzić sprawność i czystość aparatury. Zabrudzone części dokładnie umyć po zimie (rozpylacze i filterki, rama, butla sprężonego powietrza, zbiorniki). Następnie zamontować butlę ze sprężonym powietrzem (uprzednio sprawdzając ważność jej legalizacji) na opryskiwacz, podłączyć redutor i przy zamkniętych zaworach do zbiorników sprawdzić ilość powietrza w butli i w razie potzeby przekazać ją do napełnienia. Przed kalibracją należy napełnić pojemnik opryskiwacza wodą i po włączeniu sprawdzić szczelność wszystkich elementów roboczych. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość pracy zaworu sterującego, reduktora ciśnienia, uszczelek, manometru i rozpylaczy. Usunąć potencjalne usterki i nieszczelności. W przypadku zanieczyszczenia rozpylacza należy oczyścić go czystą szczoteczką lub posłużyć się sprężonym powietrzem. Nie należy czyścić rozpylaczy przedmiotami ostrymi i metalowymi. Wszystkie rozpylacze na belce polowej muszą być jednego typu i odznaczać się jednakową intensywnością wypływu cieczy.

5.4. Kalibracja opryskiwacza
5.4.1. Określanie intensywności wypływu cieczy z rozpylaczy i stanu zużycia rozpylaczy.
Po uruchomieniu opryskiwacza i otwarciu zaworów, przy wypływającej cieczy z rozpylacza należy ustawić wartość żądanego ciśnienia roboczego na manometrze, po czym można rozpocząć pomiar. Rozpylacz umieścić tuż nad naczyniem, otworzyć zawór w rękojeści i skierować cały strumień cieczy do wnętrza naczynia. Czas pomiaru ? 1 minuta. Ciecz z naczynia przelać do cylindra miarowego i zmierzyć jej objętość. Wynik zanotować w karcie sprawdzeń opryskiwacza w przypadku obligatoryjnego badania. Wartość wydatku cieczy należy porównać do danych tabelarycznych (tab.1 ?załącznik 2). W razie odchylenia uzyskanego wyniku o ponad 5% od wartości normatywnej, rozpylacz należy wymienić na nowy. Ostatecznie, odchylenie w wypływie cieczy pomiędzy poszczególnymi rozpylaczami na tej samej belce polowej nie może być większe niz 5 % od średniej. Badanie wypływu cieczy z rozpylacza prowadzone niezależnie od potrzeb zaplonowanego zabiegu prowadzi się zwykle dla ciśnienia wynoszącego 0,3 MPa.
Określenie intensywnosci wypływu cieczy z rozpylaczy należy przeprowadzić:
- przed sezonem, oraz przed aplikacją lub serię aplikacji środków ochrony roślin,
- każdorazowo po wymianie choćby jednego rozpylacza.

5.4.2. Określenie parametrów pracy opryskiwacza
W zależności od rodaju przeprowadzanego zabiegu należy najpierw ustalić zaplanowaną ilość cieczy użytkowej wydatkowanej na 1ha podczas zabiegu i zalecany rodzaj opryskiwania: drobno, średnio lub grubokropliste. W zależności od szerokości poletek doświadczalnych, należy określić potrzebną szerokość roboczą opryskiwacza i dobrać odpowiednią belkę polową. Rozpylacze umieszczone są standardowo co 50 cm na belce polowej. Przyjmuje się, że efektywna szerokość robocza jednego rozpylacza plaskostrumieniowego wynosi 50 cm. Oznacza to, że belka polowa na której zamontowno 4 rozpylacze ma szerokość roboczą 2m. Oś szczeliny każdego z rozpylaczy płaskostrumieniowych na belce powinna być odchylona o 5-10o od osi belki polowej. Rozpylacze płaskostrumieniowe o kacie strumienia cieczy 110o prowadzi się standardowo około 50 cm ponad opryskiwanym obiektem.
5.4.2.1. Dobór i obliczanie prędkości poruszania się operatora z opryskiwaczem.
Prędkość poruszania się operatora z opryskiwaczem powinna mieścić się w zakresie od 2 do 8 km/godz. W zależności od zamierzonego celu, można:
? obliczyć prędkość roboczą potrzebną do naniesienia potrzebnej ilości cieczy (w przeliczeniu na 1 ha), dla ustalonych parametrów pracy opryskiwacza (szerokość robocza, intensywność wypływu i rodzaj rozpylacza) lub
? dobrać parametry pracy opryskiwacza - przede wszystkim intensywność wypływu cieczy z rozpylacza - w taki sposób, aby uzyskać zaplanowaną prędkość poruszania się przy określonym wydatkowaniu cieczy na 1 ha.
5.4.2.1.1. Obliczanie prędkości roboczej.
Dla zaplanowanego zużycia cieczy opryskowej na 1ha i na podstawie wartości tabelarycznych wydatku cieczy z rozpylacza przy określonym ciśnieniu, pozwalającym na wytworzenie oczekiwanego rodzaju rozpylenia cieczy (podanych przez producenta lub w załączniku 2 niniejszej instrukcji) należy obliczyć oczekiwaną prędkość poruszania się operatora z opryskiwaczem zgodnie z podanym niżej wzorem.


gdzie: V - prędkość robocza w km/godz.
q ? intensywność wypływ cieczy z jednego rozpylacza w l/min
Q - zaplanowane zużycie cieczy w l/ha
s - szerokość robocza opryskiwacza w metrach,
n - liczba rozpylaczy na belce polowej

Jeżeli uzyskany wynik jest niższy od 2 km/godzinę lub wyższy od 8 km/godzinę konieczna jest zmiana intensywności wypływu cieczy - ze względu na przewidywane trudności z uzyskaniem równomiernej prędkości poruszania się operatora z opryskiwaczem. Można postąpić dwojako, albo skorygować intensywność wypływu cieczy poprzez zmianę ciśnienia albo zmienić typowymiar rozpylacza. Następnie należy określić rzeczywistą intensywność wypływu, patrz pkt. 5.4.2.2.

5.4.2.1.2. Dobór intensywności wypływu cieczy z rozpylacza do ustalonej prędkości roboczej.
Jeżeli z jakiegoś powodu ważne jest wykonanie zabiegu ze ściśle określoną prędkością, to należy precyzyjnie obliczyć intensywność wypływu cieczy z jednego rozpylacza dla zaplanowanych parametrów pracy opryskiwacza, których wartości podstawia się do poniższego wzoru. Następnie, na podstawie wartości tabelarycznych należy dobrać takie ciśnienie i taki typowymiaru rozpylacza, które zapewnią uzyskanie obliczonej intensywności wypływu cieczy i oczekiwanego rodzaju jej rozpylenia. Następnie należy określić rzeczywistą intensywność wypływu, patrz pkt. 5.4.2.2. W przypadku niemożności dobrania tych parametrów na podstawie danych tabelarycznych należy wybrać jeden z typowymiarów rozpylaczy i na podstawie pomiarów (patrz pkt. 5.4.1. niniejszej instrukcji) określić ciśnienie, które zapewni uzyskanie obliczonej intensywności wypływu.


gdzie: V - prędkość robocza w km/godz.
q ? intensywność wypływ cieczy z jednego rozpylacza w l/min
Q - zaplanowane zużycie cieczy w l/ha
s - szerokość robocza opryskiwacza w metrach,
n - liczba rozpylaczy na belce polowej
5.4.2.2. Określenie rzeczywistego wypływu cieczy z rozpylaczy i ewentualna korekta obliczonych wartości.
W celu określenia rzeczywistego wypływu cieczy z rozpylacza przy nastawionej wartości ciśnienia na manometrze należy przeprowadzić pomiary zgodnie z instrukcją w punkcie 5.4.1. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wartościami obliczonymi a rzeczywistymi należy podstawić wartości rzeczywiste do odpowiedniego wzoru i dokonać ponownie obliczeń.
5.4.2.3. Określenie częstotliwości stawiania kroków przez operatora
Stałą prędkość poruszania się operatora z opryskiwaczem po plantacji umożliwia zastosowanie metronomu emitującego impulsy dźwiękowe z określoną częstotliwością na minutę, które wyznaczają tempo stawiania kroków. Wymaga to wcześniejszego obliczenia zaplanowanej częstotliwości stawiania kroków, zgodnie z następującym schematem. Pracownik ubrany w strój ochronny, który używa podczas zabiegów oraz obciążony opryskiwaczem przygotowanym do zabiegu, idzie po traktowanej plantacji w taki sposób jak to praktycznie będzie wykonywał podczas opryskiwania. Podczas tego przejścia należy zmierzyć odcinek pola (z dokładnością do 0,1 m), na którym pracownik wykonał 30 pełnych kroków.
Potrzebną do utrzymania właściwej prędkości roboczej częstotliwość stawiania kroków oblicza się z wzoru:


gdzie: B ? częstotliwość kroków na minutę
V - prędkość robocza w km/h
l - długość drogi obejmująca 30 kroków podana z dokładnością do 0, l metra

Uzyskany wynik częstotliwości zaokrąglony do wartości całkowitej należy nastawić na wyświetlaczu metronomu, a urządzenie umieścić w taki sposób, aby sygnał był wyraźnie słyszalny przez operatora. Następnie należy przeprowadzić ponowny pomiar długości drogi wyznaczonej 30 krokami stawianymi w obliczonym tempie i ewentualnie dokonać korekty obliczeń z użyciem powyższego wzoru. Zakłada się, że operator będzie stawiał kroki o równej długości przy określonym tempie.
Częstotliwość stawiania kroków należy określić
? przed każdą kolejną serią aplikacji
? każdorazowo po zmianie operatora opryskiwacza
? po zmianie zalecanego wydatku cieczy użytkowej na hektar lub prędkości poruszania się operatora.
? W przypadku istotnej zmiany wysokości roślin na poletkach, czy też ich rodzaju, lub zwięzłości podłoża, po którym porusza się operator.Integrowana ochrona roślin


Wszystkie ekonomicznie, ekologicznie i toksykologicznie akceptowane metody ochrony stosowane do utrzymania organizmów szkodliwych poniżej ekonomicznego poziomu szkodliwości z naciskiem położnym na świadome wykorzystanie naturalnych czynników zwalczania.

(FAO definition, modified by IOBC in1977)Integrowana ochrona roślin to zastosowanie co najmniej dwóch metod zwalczania (zabiegi agrotechniczne, stosowanie roślin odmian tolerancyjnych lub odpornych, zwalczanie biologiczne i zabiegi środkami ochrony roślin), ma na celu ograniczenie stosowania środka ochrony roślin do niezbędnego minimum do utrzymania populacji organizmów szkodliwych na poziomie ograniczającym szkody lub straty gospodarcze.


Tab. 3. Ochrona roślin w świetle rolnictwa zrównoważonego według IOBC

Pośrednia ochrona roślin

(Zapobieganie)
1. Optymalne wykorzystanie źródeł naturalnych
Np. dobór upraw do warunków lokalnych; stosowne (realne) oczekiwania dotyczące poziomu plonowania; odporne odmiany i klony; zarządzanie chwastami z uwzględnieniem odpowiedniej intensywności konkurencji w stosunku do rośliny uprawnej; mieszaniny odmian i gatunków; optymalny dobór terminu siewu; optymalny system szkoleń; użytki ekologiczne.
2. Gospodarowanie bez negatywnego wpływu na agroekosystem
Np. nie przedawkowywanie składników odżywczych (zwłaszcza N); optymalne zagęszczenie roślin w uprawie i liczba liści na roślinach (wentylacja); mała intensywność uprawek/ uprawy i produkcji; metody chroniące żyzność gleby uwzględniające zarządzanie chwastami (zapobieganie erozij); zarządzanie środowiskiem przez utrzymywanie zielonego pokrycia gleby w celu wzmożenia bioróżnorodności.
3. Ochrona i namnażanie organizmów pożytecznych
Np. Oszacowanie znaczenia poszczególnych gatunków antagonistycznych; uwalnianie inokulacja; wykorzystanie gleb i podłoży opornych; Zarządzanie środowiskiem.
Podjęcie decyzji o zastosowaniu środków bezpośredniego zwalczania
Monitoring i system prognozowania
Epidemiologia i modele prognozujące czas występowania oraz ryzyko
Ekonomiczne progi szkodliwości i poziomy tolerancji
Bezpośrednia ochrona roślin
(Zwalczanie) 4. Zastosowanie środków zwalczania działających jedynie na docelowy organizm
Np. Biologiczne i biotechniczne: Technika stosowania sterylnych owadów; powtarzane uwalnianie selektywnych parazytoidów, drapieżców, entomopatogenów (np. wirusów) i grzybów antagonistycznych, indukowanie odporności; rośliny konkurencyjne, mykoherbicydy i selektywni roślinożercy do zwalczania chwastów;
Selektywne chemikalia: feromony, mating disruption, deterenty składania jaj.
5. Aplikacja mniej selektywnych środków,
W przypadku gdy dotychczasowe kroki nie zapewniłyby dostatecznej ochrony - straty byłyby na poziomie nieakceptowanym:
Semi-selektywne środki ochrony roślin: np. Bacillus thuringiensis; owadzie regulatory wzrostu, fungicydy z grupy inhibitorów syntezy steroli;
Nieselektywne środki ochrony roślin: pestycydy o krótkiej trwałości.


IOBC/wprs Bull. 21 (1) 1998. Integrated Production in Europe
E. F. Boller, J. Avilla, J.P. Gendrier, E. Jörg, C. Malavolta


Góra   
  Zobacz profil      
 
maciejb
 Tytuł:
PostNapisane: 5 lut 2009, o 23:19 
Offline
50p
50p
Postów: 76
Skąd: Poznań
Podział zoocydów
Tab. 1. Środki ochrony roślin przeznaczone do zastosowania przede wszystkim przeciwko owadom, niekiedy roztoczom i nicieniom (informacja w tabeli). Jako zoocydy wykorzystuje się obecnie najczęściej substancje organiczne otrzymywane syntetycznie


Mechanizm
działania Grupa chemiczna Substancja aktywna Nazwa handlowa preparatu Zwalczane agrofagi Działanie na roślinę Działanie na szkodnika Przeznaczenie
Mikrobiologiczne oddziaływania bezpośrednie – Antagonizm, a ściślej PASOŻYTNICTWO
Bakterioza
(Zaburzenie przepuszczalności jelita) Nie dotyczy Bacillus thuringiensis Berliner subsp. Kurstaki (A) (B) Ekotech Pro 075 OF gąsienice: brudnicy mniszki, b. nieparki, barczatki sosnówki, kuprówki rudnicy, piędzika przedimka
1,5 – 2 l/ha Powierzchn. Żołądkowe Oprysk.
insektycyd
Nie dotyczy Bacillus thuringiensis Berliner subsp. morrisoni (tenebrionis) (B) (B) Powierzchniowe Żołądkowe Oprysk.
wiroza Nie dotyczy Cydia pomonella Granulosis Virus (A) (B) Carpovirusine Super SC motyle z grupy łuskoskrzydłych w uprawach sadowniczych
Powierzchniowe Żołądkowe Oprysk.

insektycyd
grzybica Nie dotyczy Paecilomyces fumosoroseus isolat Apopka 97 (A) (B) Preferal środek zawierający żywy organizm do zwalczania mączlika sz. Powierzchniowe Kontaktowe Oprysk.
Oddziaływanie na procesy metaboliczne
Regulatory wzrostu i rozwoju
Inhibitory syntezy chityny - typ 1 -
Buprofezyna
(B) (C) Todome 240 SC różne stadia rozwojowe mączlika szklarniowego Powierzchniowe Kont. i żołąd. Oprysk.
insektycyd
Inhibitory syntezy chityny - typ 0
- Diflubenzuron
(A) (B) Dimilin 25 WP zwójkówki, piędzik przedzimek, owocówka jabł., śliwkóweczka,
szrotówek białaczek
miodówki
0,6 – 0,9 kg/ha Powierzchniowe Żołądkowe Oprysk. i podlew

insektycyd
Syntetycz. analogi hormonów
- Fenoksykarb (A) (B) Insegar 25 WP owocówka jabł., śliwkóweczka, miodówki,
gąsienice zwójkówek liściowych
0,6 kg/ha Powierzchniowe Kont. i żołąd. Oprysk.

insektycydOddziaływanie na przewodzenie impulsów nerwowych – neurotoksyny
Mechanizm działania Grupa chemiczna S. aktywna Nazwa handlowa preparatu Zwalczane agrofagi Działanie na roślinę Działanie na szkodlika Przeznaczenie

Inhibitory acetylocholino-
esterazy
Fosforoorganiczne
(A)
Diazinon (A) (A) Basudin 600 EW piędzik przedzimek, znamionówka tarniówka, zwojkówki, owocówki, owocnice, pryszczarki,
nasionnica trześniówka, połyśnica marchwiana
Wgłębne Kont. i żołąd. Oprysk. i doglebowe
insektycyd
Chloropiryfos (B) (B) Dursban 480 EC pędraki, drutowce; gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy Wgłębne Kont., żołąd. i gaz. Oprysk.
insektycyd
Dimetoat (B) (B) Bi 58 Nowy szpeciele, owocnice, miodówki; śmietka kapuściana, mszyca kap. Układowe Kont. i żołąd. Oprysk. i podlew.
insektycyd
Karbaminiany (B) Metomyl (B) (B) Lannate 200 SL mszyca kapuściana; gąsienice tantnisia krzyżowiaczka, piętnówki kapustnicy, mączlik szklarniowy. Układowe Kont. i żołąd. Oprysk.
insektycyd
Oksamyl (A) (B) Vydate 240 SL niszczyk zjadliwy, mącznik szkalrniowy, miniarka ciepłolubka, mszyce
Układowe Kont. i żołąd. Oprysk. i podlew.
Insektycyd i nematocyd
Blokowanie kanałów Na+ Syntetyczne pyretroidy (A) Alfacypermetryna
(A) (A) Fastac 100 EC pryszczarek zbożowiec, pryszczarki kwiatowe
ploniarka zbożówka; larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej; chowacz brukwiaczek Powierzchniowe Kont. i żołąd. Oprysk.
insektycyd
Bifentryna (B) (C) Talstar 100 EC paciornica grochowianka, wciornastki, mszyce, oprzędziki, strąkowiec bobowy
Powierzchniowe Kont. i żołąd. Oprysk.
Insektycyd i akarycyd.
Agonizm receptorów nikotynowych acetylocholiny

Neonikotyny (A) Acetamipryd (A) (A) Mospilan 200 SP mszyce, miodówki, kwieciaki, owocnice, mączlik szklarniowy, wełnowiec cytrusowiec
Układowe Kont. i żołąd. Oprysk.
insektycyd
Imidachlopryd (A) (B) Confidor 200 SL mączlik szklarniowy (f. dorosłe i larwy)
mszyce, czerwce, wciornastki (larwy)
Układowe Kont. i żołąd. Oprysk. i podlew.
insektycyd
Imidachlopryd (A) (A) Gaucho 350 FS śmietka cebulanka, kiełkówka; pchełki, połyśnica marchwianka;
5 – 150 ml/ kg nasion Układowe Kont. i żołąd. Zaprawianie
insektycyd
Tiahlopryd(A) (B) Calypso 480 SC larwy i chrząszcze stonki ziemnaiczanej;
owocnica jabłkowa, kwieciak jabłkowiec, owocówka jabłkóweczka, toczyk gruszowiaczek
Układowe Kont. i żołąd Opryskiwanie
insektycyd
Spinosyny*
(makrocykliczne laktony) (A) Spinosad (A)
(B) Biospin 120 SC
wciornastek zachodni i inne wciornastki,
miniarka szklarniówka i inne miniarki
Wgłębnie Kont. i żołąd. Oprysk.
insektycyd
Aktywacja kwasu gammaamino-
masłowego (GABA) Awermektyny*
(makrocykliczne laktony) (B) Abamektyna (A)
(A) Vertimec 018 EC
przędziorek chmielowiec, przędziorek szklarniowiec,
wciornastek zachodni, miniarka ciepłolubka
Wgłębne Kont. i żołąd. Oprysk.
akarycyd i insektycyd
Oddziaływania niespecyficzne
Fizyczne Mineralne
pochodne ropy naftowej (A) Olej parafinowy (A)
(A) Promanal 60 EC przędziorek owocowiec, misecznik śliwowy Powierzchniowe Kontaktowe Oprysk.
Insektycyd i akarycyd

Tab. 2. Środki ochrony roślin przeznaczone do zastosowania przeciwko pozostałym grupom szkodników

Przeznaczenie Mechanizm
działania Grupa chemiczna Substancja aktywna Nazwa handlowa preparatu Karencja i ilość cieczy użytkowej Zwalczane agrofagi Działanie
na roślinę Działanie na szkodnika
Akarycydy
Opryskiwanie

-
- Fenazachina (A) (B) Magus 200 SC 7 dni
w gruncie 600 l/ha,
pod osłonami 1000-2000 l/ha przędziorek chmielowiec, przędziorek owocowiec
(wszystkie stadia rozwojowe) Powierzchn. Kont. i żołąd.

-
- Heksytiazoks (B) (B) Nissorun 050 EC warzywa pod osłonami: 300-2000 l/ha

r. ozdobne pod osłonami: 1000-2000 l/ha przędziorki
(wszystkie stadia rozwojowe z wyj. osobników dorosłych) Wgłębne Kont. i żołąd.
Nematocydy
Opryskiwanie i podlewanie Inhibitory AchE Karbaminiany (B) Oksamyl (A)
(B) Vydate 240 SL 14/ pod osłonami 7 dni
warzywa pod osłonami: 300-2000 l/ha

r. ozdobne: 1000-2000 l/ha (pod osłonami); w gruncie: 300-600 l/ha
niszczyk zjadliwy, mącznik szklarniowy, miniarka ciepłolubka, mszyce
Układowe Kont. i żołąd.
Moluskocydy
Rozsypywanie na powierzchni podłoża Inhibitory AchE Karbaminiany (B) Metiokarb (A)
(A) Mesurol Alimax 02 RB 14 dni/
5 kg/ha ślimaki Nie dotyczy Żołąd. i kont.
Desykacja Aldehydy (B) Metaldehyd (B)
(C) Ślimakol 06 GB 8 kg/ha ślimaki Nie dotyczy Żołąd. i kont
Rodentycydy
Doglebowo, lub rozsypywanie na powierzchni podłoża Niespecyficzny Substancja
nieorganiczna (B) Dwutlenek siarki(B) (B) Świeca Nortox P - nornik polny, chomik, karczownik ziemnowodny, kret, Nie dotyczy Gazowe
Antykoagulant Pochodne kumaryny (B)
Brodifakum (A) (A) Normix AT GR 8 – 12 kg/ha
(w zal. od liczebności) karczownik ziemnowodny, mysz zaroślowa, mysz polna, norniki Nie dotyczy Żołądkowe


* Spinosyny i avermektyny klasyfikuje się razem do grupy makrocyklicznych laktonów. Substancje odkryte w hodowlach mikroorganizmów - są pochodzenia naturalnego. Spinosad otrzymywany jest poprzez izolację z hodowli mikroorganizmów.


Góra   
  Zobacz profil      
 
monisia22
 Tytuł: Re: Zabieg opryskiwania-podstawowe informacje - EDU
PostNapisane: 29 sie 2014, o 13:16 
Offline
50p
50p
Postów: 95

 1 szt.
Czy na jesień na grzyba i inne można opryskać sliwę i gruszę? Kiedy i czym najlepiej?


Góra   
  Zobacz profil Wyślij e-mail      
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w temacie           [ Posty: 3 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


    |    Kto przegląda ten dział ?

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

..
Skocz do:  
Opryskiwacze    E-sklep Marolex  
  * Witryna używa cookies. Polityka cookies.  Użytkowanie witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies i akceptację Regulaminu. *